Alustava yhteydenotto mahdollista tilausta varten / Preliminary contact for possible order:

 


 

Kentät eivät ole pakollisia, mutta sähköposti tai puhelinnumero ja selvitys tilauksesta ovat tietenkin hyvä lähettää, jotta voin ottaa yhteyttä takaisin. Tietenkin on helpompi minulle tietää oletko yksityishenkilö vai yrityksen edustaja. HUOM: Tämä lomake on alustava, eli et sitoudu tämän täytettyäsi vielä mihinkään. Otan yhteyttä heti kun pääsen näkemään tämän alustavan tilauksen. Lähetän sen jälkeen yhteydenoton, ja sitten vasta tarjouspyynnön, jonka tilaaja hyväksyy tai ei. Tottakai jos olet päättänyt että tarvitset palvelujani, kannattaa täyttää koko lomake, jotta voin lähettää tarjouksen samantien, mihin asiakas joko sitoutuu tai ei. Voit toki lähettää sähköpostia minulle tai ottaa yhteyttä puhelimitse jos kysyttävää. Henkilökohtainen tapaaminen on myös mahdollista työtilassani Olarissa. Yhteystiedot löydät tämän myös: https://it-tuki.net/yhteystiedot-contact.

 

Fields are optional, but email or phone number and order confirmation are of course good to send so I can contact you back. Of course, it’s easier for me to know if you’re an individual or a business representative. NOTE: This form is preliminary, meaning that you will not commit to anything after completing it. I will contact you as soon as I can see this preliminary order. I will then send a contact, and only then a request for quotation, which the subscriber will accept or not. Of course, if you have decided that you need my services, you should fill out the entire form so that I can send you an offer as soon as the customer either commits to it or not. Of course you can email me or contact us by phone if you have any questions. A face-to-face meeting is also possible in my workspace at Olari. Contact information can also be found at: it-tuki.net.

 


 

  

Voit valita kummatkin rastit, jos toivot esimerkiksi konsultiointia ja tarvitset nettisivujen lisäksi apua teknisissä asioissa.

You can select both ticks if you want a consultation, for example, and need technical help in addition to the website.

 


 

 


 

 

Vain yrityksille tai yhtiöille.

For companies or corporations only.

 


 

 


 

  


 

  


 

YLEINEN TIETOSUOJA-ASETUS:

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION:

 


 

Rekisterinpitäjä, vastuuhenkilö, sekä tietosuojavastaava:

Registrar, responsible person and data protection officer:

 

Yrityksen nimi / Comapny name: Henkan IT Tuki Oy
Y-tunnus / Business ID: 3230750-9

Tietosuojavastaava / Data protection officer: H. Enfield
Postitoimipaikka / Postal district: Espoo (02210)
Puhelinnumero / Phone number: +358 45 304 6970
Sähköpostiosoite / Email: asiakastuki@it-tuki.net

 


 

Rekisterin käyttötarkoitus:

 

Kaikki tiedot ovat luottamuksellisia. Tarvitsen tiedot verkkopalvelimen rekisteröintiin ja omaan kirjanpitooni laskutusta varten.

 


 

Purpose of the register:

 

All information is confidential. I need the information to register the web server and my own accounts for billing.

 


 

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste:

 

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 


 

Basis for data collection and processing:

 

Customer data is collected and processed with the customer's consent, or to enforce a contract with the customer.

 


 

Tietojen säilytysaika:

 

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän palvelintilan rekisteröinnin, laskutuksen ja ylläpidon vaatimiin osuuksiin. Jos tilaus tai tilauksen kohde (verkkosivut) poistetaan, poistuu myös kyseisen asiakkaan henkilötiedot viikon sisällä.

 


 

Data retention period:

 

Personal information is retained for as long as it is required for the portions required for server space registration, billing, and maintenance with the customer. If an order or order item (website) is deleted, the personal data of that customer will also be deleted within a week.

 


 

Säännönmukaiset tietolähteet:

 

Henkilöltä itseltään. Joko tältä lomakkeelta (tiedot siirtyvät verkkopalvelimen sisällä), tai vaihtoehtoisesti voit käyttää: asikaspalvelu@it-tuki.net, myynti@it-tuki.net tai puhelin-numeroa. Kaikki tieto kulkee salattuna, lukuunottamatta GSM / SMS / MMS – lähetyksiä.

 


 

Regular data sources:

 

From the person himself. Either from this form (information is transferred within the web server), or alternatively you can use: asikaspalvelu@it-tuki.net, myynti@it-tuki.net or phone number. All data is encrypted, except for GSM / SMS / MMS transmissions.

 


 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

 

Mitään henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

 


 

Regular disclosures and transfers outside the EU or the European Economic Area:

 

No personal information is regularly disclosed outside the company.

 


 

Evästeiden (cookies) käyttö:

 

Emme käytä evästeitä (Cookies) missään sivuillamme.

 


 

Use of cookies:

 

We do not use cookies anywhere on our website.

 


 

Rekisterin suojaus:

 

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä ja kirjanpitäjällä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Kaikki asiakkaisen henkilötiedot ja sivumateriaalit (mukaanlukien varmuuskopiot) säilytetään hyvin suojatuissa ja salatuissa tiedostorakenteissa.

 


 

Registry security:

 

Electronic data is protected by a firewall, usernames and passwords. Only the controller and the accountant who need the information in the performance of their duties have access to the data. All customer personal information and page materials (including backups) are stored in well-protected and encrypted file structures.

 


 

Automaattinen päätöksenteko:

 

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 


 

Automatic decision making:

 

No automated individual decisions (Article 22 of the EU Data Protection Regulation) are taken.

 


 

Rekisteröidyn oikeudet:

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 


 

Data subject's rights:

 

The data subject has the right to check what information about him or her has been stored in the personal data register. A written request for inspection must be sent signed to the person responsible for registration matters.

 


 

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna:

 

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

 


 

The right of inspection is free of charge up to once a year:

 

The customer has the right to withdraw his or her previous consent to the processing of data or to lodge a complaint with the supervisory authority regarding matters related to the processing of his or her personal data.

 


 

Emme käytä mitään asiakkaan tietoja yritykksemme omiin tai kolmannen osapuolen suoramarkkinointitarkoituksiin.

 


 

We are not using any customer information in our company's own or a third party's participants for direct marketing purposes.

 


 

 

Copyright © 2021

IT-TUKI.NET